Thank you for your patience while we retrieve your images.
Bonsai study II

Bonsai study II

Shunka-en Bonsai Museum, Tokyo. March 2020.